Leaving Certificate Irish Course Competition – The Result!

Competition Winner

Thank you for all your recent entries to our Irish language competition.  We had a great response to this challenge and the lucky winner was notified by email at the end of last month!  Philippa Baker (London) is the happy recipient of a €250 gift voucher.  Philippa is completing our home study Irish leaving certificate course at the moment and is working towards sitting the leaving certificate in 2019 as an external candidate.

We asked Professor Scott Oser to provide a translation for us to publish so that all of our Irish students can see how it is done – Canadian style!

Interview with Professor Scott Oser

 1. When did you found An Ciorcal Comhrá?

  Ciorcal Comhrá was set up in 2009 and has operated continuously ever since.

Bunaíodh an Ciorcal Comhrá i 2009, agus tá sé ar siúl gan bhriseadh ó shin i leith.

2. What inspired you to set up this Irish language exchange?

I had not had any opportunities to use my Irish for nearly a decade at the point when I learned that my former Irish teacher had died tragically young from brain cancer.  This shocking news have the effect of lighting a fire under me and motivating me to look for other Irish speakers in the Vancouver area.  While there was a beginner’s Irish class offered across town, there was nothing available for people who were already fluent and just wanted a chance to use Irish outside a classroom setting.  But through that class I was able to find other more advanced Irish speakers and start a group.  Members have joined steadily since.

Is beag seans a bhí agam Gaeilge a labhairt le deich mbliana anuas, ansin fuair mé an scéal gur bhásaigh an múinteoir Gaeilge a bhíodh agam go tobann le hailse na inchinne.  Spreag an scéala uafásach seo mé chun cainteoirí eile Gaeilge a lorg i Vancouver agus máguaird.  Cé go raibh bunrang Gaeilge á thairiscint ar an taobh eile den chathair, ní raibh faic ann do dhaoine a bhí líofa cheana ar mhian leo deis chun Gaeilge a úsáid taobh amuigh den tseomra ranga.  Ach bhí mé in ann aithne a chur ar ardchainteoirí eile Gaeilge tríd an rang sin, agus grúpa a bhunú.  Tá daoine ag glacadh ballraíochta go seasta ó shin i leith.

 1. Can you tell us a little bit about the group of people involved in the group and their backgrounds? Are they native Canadians, ex pats or a mix of both?

  The majority of our regulars are Irish ex-pats, some of whom have been in Canada for decades as well as some people who’ve come more recently. We do however have two or three Canadians, and the occasional American.

Is Éireannaigh mórchuid ár ngnáthbhall, cuid acu ina gcónaí i gCeanada le fiche nó tríocha bliain anuas, mar aon le daoine a tháinig anall níos déanaí.  Tá beirt nó triúr Ceanadach inár measc freisin, áfach, agus an corr-Mheiriceánach.

 1. How did you go about learning Irish initially? What was your motivation?

  I began learning Irish in 1993 while living in the US. Originally I had only textbooks and audio tapes available, and the Internet as we know it today scarcely existed.  Upon moving to Chicago, I found a group that offered weekly evening classes which I attended for about five years, and was eventually able to reach a high level of fluency.

  The question of why I would learn Irish is one I am often asked and one which I scarcely have a convincing answer for.  Ultimately I loved the language, and wanted to learn the idiom that some of my ancestors previously spoke.  The fact that Irish was both unusual but very much a living language was part of the appeal.

Thosnaigh mé ar fhoghlaim na Gaeilge i 1993, agus mé i mo chónaí i Meiriceá.  Ar dtús ní raibh agam ach téacsleabhair agus caiséid fuaime, mar ba ar éigean a bhí an tIdirlíon ann mar atá inniu.  Tar éis dom bogadh go Siceagó, fuair mé grúpa a mhúin ranganna seachtainiúla sna hoícheanta.  D’fhreastail mé ar na ranganna sin le cúig bliana, agus bhain mé ardchaighdéan líofachta amach sa deireadh.

Is minic a chuirtear an cheist orm cad ina thaobh go bhfoghlaimeoinn Gaeilge, agus ní dóigh liom go bhfuil freagra sásúil uirthi fós.  Sa deireadh grá don teanga féin a bhí ann, agus fonn chun teanga mo shinsear a fhoghlaim.  Ba mhealltach freisin go bhfuil Gaeilge neamhghnách ach beo.

 1. What tips can you give our students who might like to set up a similar language exchange?

  Advertise extensively online, and set up a culture in which only Irish is spoken. We welcome beginners but tell them that we’re there to speak Irish, and won’t be offering translations to English or speaking English.  We’re not a class, and while we love talking about the language as much as any Irish speaker we’re there to speak it and not talk about speaking it.

  Déan neart fógraíochta ar líne, agus socraigh an nós gur Gaeilge amháin a bheidh á labhairt agaibh.  Cuirimid fáilte roimh thosnaitheoiri, ach deirimid leo go dtagaimid le chéile chun Gaeilge a labhairt, agus ní chuirfear aistriúcháin go Béarla ar fáil.  Ní rang é an Ciorcal Comhrá, agus cé gur breá linn caint faoin teanga, táimid ann chun í a labhairt seachas bheith ag caint fúithi i mBéarla.

 2. Do you have any advice for a student who may be struggling with getting to grips with the language?

  While this will not be a popular opinion, I think getting a strong grip on the grammar at the start is essential. Get yourself a good grammar book and really learn how phrases and sentences get put together.  I don’t think this can be learned just by osmosis.  Once you have that basis, read extensively to improve vocabulary.

Ní thaithneoidh an tuairim seo le cách, ach is dóigh liom go gcaithfidh tú dul i ngleic leis an ngramadach ón tosach.  Faigh graiméar maith agus foghlaimigh ó thús go deireadh conas frásaí agus abairtí iomlána a chur le chéile.  Ní dóigh liom gur féidir é sin a fhoghlaim i ngan fhios duit.  Agus an bunús sin agat, bí ag síorléamh chun do stór focal a mhéadú.

 1. You have been a guest on An Saol Ó Dheas on Raidio na Gaeltachta and spoken about your love of the Irish language before. What did you talk about?

  My interview on An Saol Ó Dheas was motivated by a trip I took to Dublin in November 2016, where I presented a public lecture in Irish on physics, which is my day job.  I was invited to speak at the Meanmanra 2016 conference on dark matter.  It was perhaps the first time a foreign scientist has lectured in Irish in Ireland, and almost certainly the first time that cutting-edge physics and cosmology was presented through Irish as well.  The interview on Raidió na Gaeltachta may be found here:

  Cuireadh faoi agallamh ar An Saol Ó Dheas mé i Samhna 2016, agus mé ar tí léacht phoiblí i nGaeilge a thabhairt i mBaile Átha Cliath ar an bhfisic, arb é mo ghairm é.  Tugadh cuireadh dom caint ag an gcomhdháil Meanmanra 2016 ar cheist an damhna dhorcha.  B’fhéidir gurbh é sin an chéad uair gur thug eolaí ó thar lear léacht i nGaeilge in Éirinn, agus is dócha nár cuireadh an fhisic cheannródaíoch agus an chosmeolaíocht faoi bhráid an phobail i nGaeilge roimhe sin ach oiread.  Tá m’agallamh ar Raidió na Gaeltachta le fáil anseo:

  And my dark matter lecture is on youtube:

Agus tá mo léacht ar dhamhna dorcha ar youtube:

8. Have you ever visited Ireland? If yes, what do you like best about coming to our country?

I’ve been to Ireland three times, but I’ve spent less than a month in the country in total.  For me the best part is the comparative ease of finding people to speak Irish with.  And I always buy lots of books—you can buy Irish books online from Canada, but shipping adds ~30% to the cost.  The last time I came I brought a small extra suitcase and filled it entirely with books from Siopa an Chonartha in Dublin!

Chuaigh mé go hÉirinn trí uair, ach tá níos lú ná mí caite sa tír in iomlán.  An ghné is fearr, dar liom, ná bheith in ann teacht ar dhaoine le Gaeilge go fuirist.  Agus ceannaím i gcónaí moll mór leabhar—is féidir leabhair Ghaeilge a cheannach ar líne ó Cheanada, ach cuireann an post ~30% leis an gcostas.  An uair dheireanach a tháinig mé go hÉirinn thug mé cás beag sa bhreis liom agus líon go béal é le leabhair ó Shiopa an Chonartha i mBaile Átha Cliath!

Distance Learning Leaving Certificate Courses

Mobile Leaving Certificate Courses

We deliver 14 subjects at both Higher and Ordinary level by home study to any location worldwide.  Our students enrol in our home study leaving certificate programme and have many different personal motivations for doing so. They:

 • Use the course as a form of extra tuition or grind for the leaving certificate State Examination
 • Take an extra leaving certificate subject that is not available in their school due to a timetable clash
 • Are being home schooled for the leaving certificate
 • Are mature learners looking to satisfy an academic pre-entry requirement for a third level course
 • Are living abroad and want to stay in the Irish educational system
 • Want to come to the EU to study at third level and use the Irish leaving certificate qualification to gain access to degree courses e.g business, law and medicine
 • Are parents or guardians of a senior cycle student and wish to assist at home in a particular leaving certificate subject

Whatever your motivation we have a leaving certificate course for you! Take the first step and enrol today!

 

3 Things You Should Know About Black Friday

Posted on

What?

Black Friday originated in the USA and is the biggest shopping event of the year.  It now takes place on a global scale. We will be offering the best deals and fantastic home study course fee reductions all week to kick-start the festive season.

When?

Black Friday takes place the day after Thanksgiving, which falls on the fourth Thursday in November – this year the official day is Friday 24th November 2017. Our distance learning courses will be discounted by up to 50% all week, ending on Monday 27th November 2017.

Why?

Most people credit the name as such because Black Friday is one of the most profitable business days for the economy, seeing retailers’ accounts moving from ‘the red’ into ‘the black’.

The term has also been used by police officers and drivers over the past fifty or so years to describe the chaotic day after Thanksgiving when US cities are bumper-to-bumper with traffic from early Christmas shoppers.

Bumper-to-Bumper

Looking for even more deals?

Check back later for our Cyber Monday Deals as well as Christmas & New Year Discounts!

Haunted Home Study Halloween Offer

Kilroy’s College has just launched a haunted home study Halloween offer and to mark the occasion we have out together a short guide of some of the most haunted places in Ireland.  Prepared to be scared! Very scared….

7 Most Haunted Homes In Ireland

 1. Leap Castle

Ireland’s Leap Castle is widely regarded as the most haunted castle in the world! Many thousands of ghost hunters travel to the castle each year, attracted by the haunting tales that surround it.

Leap Castle

Leap castle is said to be haunted by an entity known simply as ‘it’. The entity is said to be about the size of a sheep, with a terrible decaying face. Whenever ‘it’ appears there is usually an accompanying smell of decaying flesh sulphur.

 1. The Hell Fire Club

The Hell Fire Club is an old hunting lodge that dates back to 1725. Although now derelict and burnt out, it is built on a Neolithic passage tomb and in the past, was used by Lords and noblemen for meetings and rituals to conjure up demons and even old Nick himself.

Hell Fire Club
 1. Malahide Castle

The oldest part of Malahide Castle dates back to the 12th century and it was the home of the Talbot family for over seven hundred years.

The castle has had a very long and betimes, dark history. The most memorable event took place during the Battle of Boyne when fourteen members of the Talbot family sat down for breakfast together and by dinner time they were all dead!

Malahide Castle
 1. Cork District Lunatic Asylum

Built in 1798 by William Saunders Hallaran, it has been reported that the St. Kevin’s Hospital building still rings with the screams of former inmates. The derelict area of the asylum is particularly haunted. Visiting paranormal researchers and experts have not only witnessed manifestations of these trapped spirits, but have also recorded their voices via EVP.

Cork District Lunatic Asylum
 1. Kilmainham Gaol

Kilmainham Gaol was in use from 1796 until 1924 when the jail closed for the final time.

Among the ghosts and other phenomena reported to have been seen and heard at Kilmainham Gaol are disembodied voices, phantom footsteps, lights switching themselves on and off, unexplained bangs, and people being pushed by unseen hands. Children often become upset and can refuse to enter the building and some visitors report a general feeling of being watched.

 1. Ballygally Castle Hotel

This hotel sports a resident ghost – Lady Isobel Shaw. She is said to have fallen to her death from the window of a room after she was chastised by her husband for not giving birth to a baby boy. Her room is now known as the Ghost Room, and is no longer offered to hotel guests.

The Haunted Room
 1. Loftus Hall

Loftus Hall is a mansion located on Hook Peninsula which is said to be haunted by the devil himself. One dark and stormy night, Sir Charles Tottenham was hosting a card game at Loftus Hall when a stranger came to the door. The visitor was wet through and was looking to shelter from the storm.  Sir Charles bid the man inside and kindly invited him to join the card game.

However, one of the women present at the game dropped her cards and as she bent down to pick them up from under the table she was horrified to see that the man had blood-soaked cloven hooves in place of feet! He is said to have then revealed his true form to those gathered and he then shot through the roof and disappeared. It is said that his presence still haunts Loftus Hall to this very day.

Loftus Hall

Our home study courses do not contain any drama or unpleasant shocks so don’t be afraid to enrol today!  Just so you don’t get any surprises, here is what you can expect to get, when you enrol as a distance learning student on one of our 65+ different courses.

 • Personal, expert tutor to guide you through your course
 • Professional Student Services team to assist you with any administration needs
 • Self-paced study course – delivered online or by correspondence
 • Study pack couriered to your door
 • Access to our online student community where you can exchange tips and information with other students on your course
 • A sense of well-being and self-confidence from learning a new skill and achieving your ambition

Don’t miss out this Halloween – enrol today and get started on your learning journey!

Training Grants Following Redundancies

Redundancy can mean new, exciting opportunities, including the opportunity to retrain for a new career. You might find that losing your job opens the door to a new career.

Adding to your existing skills or gaining qualifications in a new area are good ways of boosting your chances of getting another job. They can also give your confidence a well-needed boost at this time.

Retraining Choices

You will find lots of retraining choices open to you when you’ve been made redundant, from apprenticeships and internships to part-time, full-time or distance study courses at college or university.

Financing A Career Change

There are several different ways to finance a career change, depending on the training programme or study course you want to pursue – and also depending on any savings or income you have.

Think about which option is right for you – a loan (which you will need to pay back), training grants or bursaries (which you don’t need to pay back) or apprenticeships (where you can earn as you learn).

Training Grants

Training Grants

Departing staff will sometimes be able to avail of a training grant of up to €5,000 from their former employer. This can be a time-sensitive training grant (for example it must be used within six months of being made redundant) so make sure that you check out the terms and conditions of any funding and don’t miss out!

In addition to the course fees, training grants can also cover the cost of any equipment that you may need in order to complete your study course.

Practical Equipment

For example if you decide to enrol on a practical course like, Professional Make-Up Artistry or Photography, the grant will cover the cost of purchasing additional practical equipment.

Although we provide sample-sized make-up products and applicators with the course materials, our Professional Make-Up Artistry students would also be required to purchase additional make-up equipment (foundations, concealers, brushes, sponges, cleaners, toners, eyeshadow, mascara etc).

Make-Up Set

A photography student will need to own a good digital camera, as well as a digital device (laptop, tablet or desktop) to store and catalogue images.

Digital Camera

Distance Learning Courses

Students who enrol in any distance learning course – an online course or a correspondence (postal) course – will need to own a digital device – laptop, tablet or desktop – in order to access their course materials and contact the College and their personal tutor.  They may also need to have access to a printer.

Laptop Required!

Just remember to keep all receipts of practical equipment and course fees in order to be reimbursed by your former employer!

Enrol Today For A Brighter Tomorrow

For more information on this topic or to enquire about any of our distance learning courses please call our Student Services team on (01) 639 4660 or email lisa@kilroyscollege.ie

You can enrol securely online and our Admissions team will send you a confirmation email of your enrolment the very same day.

 

Digital Photography New Online Course!

Make Extra Income As A Freelance Photographer

Learn Essential Photography Skills

Our new Digital Photography distance learning course will teach you the essential skills necessary to improve the quality level of your picture taking, have great competency in all aspects of camera controls and technique including exposure, composition, lighting, digital editing and image presentation.

Camera Equipment Explained

It will also explain what camera equipment will work best for you, what’s recommended and what’s not essential. As you complete each of the lessons, you will gain photography skills that can help with your career or that are for enjoyment and personal use.

New Online Course

You can study this new digital photography course online entirely from home with a personal tutor to guide you through all the lessons. In joining us for this six module course, you will undertake a journey through the amazing world of photography. Photographs can be memorable, interesting and they can qualify as fine art. They can also be entered into competitions and also serve as a means of extra income when sold as stock photography on sites.

10 Places To Sell Stock Photography

Once you have completed your online digital photography course you could consider selling your work as stock photography and earn extra income!  Here are ten very good places to sell stock photography.

Digital Photography Personal Tutor

We are proud to have an award winning, expert, digital photographer working with us on course development and tutoring – Mark McCall.

Mark gives his students in-depth, constructive criticism and helpful feedback on their work and is an invaluable source of information and guidance for those students who wish to enter the marketplace as freelance photographers.

Want To Learn More For Less?

Our Hottest Discounts Yet!

Catch our hottest summer discount offer while it is still live until midnight June 30th 2017 and save 50% on our new online digital photography course fees!

Childcare Courses By Distance Learning

At Kilroy’s College we really value having students contact us to tell us about their experience in our nationally recognised distance learning training courses. This week, Lisa Wright (our resident blogger), was privileged to hear from one of our recent QQI childcare training graduates, Sarah Finlay.

Sarah Finlay (recent graduate of our QQI Level 6 Early Childhood Curriculum minor award programme)

Childcare Training Success Story -Unwrapped!

 

LW: “Sarah, what inspired you to to go back to education and work towards your QQI Level 6 Advanced Certificate in Early Childhood Care & Education (6M2007)?

SF: “About eight years ago I got a summer job in a creche and found it was the right job for me.  It became a legal requirement to have a qualification when working with Early Years so I decided to go and complete my QQI level 6“.

LW: “How did you hear about Kilroy’s College and our distance learning childcare programmes?”

SF: “I searched for distance courses online and came across Kilroy’s College and it offered exactly what I was looking for”.

LW: “Which programme did you enrol in?”

SF: “I enrolled in the QQI Level 6 minor certificate in Early Childhood Curriculum (6N1944)”.

LW: “Did you find it easy to complete the 12 week programme?”

SF: “Yes definitely.  After enrolling in the course I received a course folder which had absolutely everything I needed in it to complete the course.  I just read all the materials (which wasn’t too much either and contained very easy to read materials) and just followed the tutor’s instructions within the folders”.

LW: “Had you an experience of taking any other home study courses in the past?”

SF: ” Never!  I was nervous at first as I had been in full time and part time courses and swore I would never do a distance learning course – as I didn’t believe I would sit down in my own time and work – but with a two and a half year old and working part time it was the best option for me.  Now I don’t think I would do anything other than distance courses”.

LW: “Some of our students contact local creches to find a work placement for their course.  How did you go about finding a creche for your supervised work placement?”

SF: “I was lucky enough to be working in a creche so I had no issue here”.

LW: “Was it an easy process to apply for Garda vetting?”

SF: “I had Garda vetting when I started in September and it was quick – it took about two weeks when using Early Childhood Ireland“.

LW:”When you went into the creche to complete your work placement did you find it enjoyable?”

SF: “Absolutely!  I love working with young children especially the pre-school room, which this certificate allows me to do now”.

Creativity in the pre-school classroom

LW: “Would you recommend the programme to others who are thinking about working in the childcare sector in Ireland or who would like to up skill from QQI level 5?”

SF: “Yes definitely.  It is an easy course to follow and Kilroy’s College offer so much support and the tutors are always just an email away.  The modules are run over twelve weeks which is ideal and there is very little pressure.  Again the folders are perfect and if you follow the tutor’s instructions you will pass with flying colours”.

LW: “How did you get on in the course?  Were you happy with your result?”

SF: “I did really well and received a distinction in this course.  I failed this module in another College so I was delighted to have done so well.  It was my final module for my level 6.”

LW: “What are you most looking forward to next in your learning journey?”

SF: “I was having a little look at the Child Psychology courses with Kilroy’s College as it’s something that I have always had an interest in”.

Want to learn more for less?

Why not take a look at our full range of online and correspondence courses which are discounted by up to 50% until midnight Friday June 16th 2017!

Freelance Journalism Distance Course – A Success Story

Posted on
writing an article
Freelance Journalism In Action

3 Tips To Success As A Freelance Journalist

1. Take a short training course in freelance journalism

Our Freelance Journalism course has been taken by hundreds of students since the course was launched over twenty years ago.  The whole genre of journalism has changed dramatically in the digital age and our Freelance Journalism home study course has evolved and been adapted by our expert course writers to meet the needs of the changing face of freelance journalism.

Another good educational resource is the BBC Academy which offers a broad range of online resources that freelance journalists may find useful.

Their range of weekly podcasts are particularly interesting and informative for those who are thinking about a career in television, radio or online.

2. Join an online community of journalists

This is a good way to exchange tips and ideas with fellow journalists.  There are many options available but we like Journobiz Forums – it is free to join and can be a great source of information.  You can also search on social media and look on Twitter or for a Facebook group.  LinkedIn For Journalists includes advice and information for all journalists, including freelancers.

3. Register with a freelance journalist directory

Online paid directories like Upwork and Journalism.co.uk can also be worth considering.  They will take some of the pain out of connecting with industry professionals and, more importantly, can help you to network with fellow industry professionals and get published.

interview with a journalist
Interview Time

7 Reasons To Enrol

I recently interviewed a Kilroy’s past Freelance Journalism student Joe Scully. Joe had contacted our Careers team to let them know that he was delighted with his qualification and that he had just got published!

LW: “What inspired you to go back to education?”

JS: “I have always wanted to be a journalist, but for one reason or another, I never got around to doing anything about it.  I never did my Leaving Certificate, so I always felt that I could not get involved in journalism without it.  However once I found out about this course I just decided to go for it.”

LW: “How did you hear about Kilroy’s College and our personal tutor-supported home study courses?”

JS: “I heard about Kilroy’s from a friend who had done a course and looked it up on the Internet and found the course that I was interested in – Freelance Journalism“.

LW: “Did you find it easy to complete the self-paced course within the twelve month time limit?”

JS: “Yes.  I found it very easy”.

LW: “Have you ever had any experience of taking any other distance learning course in the past?”

JS: “No – this was my first experience, but I would recommend the course to anyone thinking of returning to education”.

LW: “Which topic did you personally find the most challenging, and did you find our course helpful and useful in getting to grips with that topic?”

JS: “I never really found much of the course all that difficult, the hardest part was getting started I suppose. The course was very useful though in helping me, in several ways.  Mainly it gave me the confidence to believe I could become a journalist and put the tools in place for me to further my career.”

LW: “Which section of the course did you find the most enjoyable?”

JS: “I found the assignment on interviewing someone the most enjoyable by far. I would be a shy person by nature but to have the confidence to approach someone has helped me a lot.  Doing research on the person and interviewing them and listening to them speak, was something I really enjoyed.

LW: “I know that you have recently had an article published – congratulations!  What are you most looking forward to next in your career as a freelance journalist?”

JS: “I am looking forward to having many more articles published and to exploring more avenues.  Also continuing to learn as I move forward.  I am also looking forward to meeting new people and hearing their opinions on all kinds of different subjects.  I am most looking forward to doing as much writing as I can”.

 What to learn more?

Request a Freelance Journalism eBrochure.

 

 

 

Distance & Online Courses – Discounted By Up To 50%!

Posted on
Spring_discount_online_courses
Spring Is In The Air!

QQI Certificates & Much More!

Our qualifications range from QQI certificates, IT & computer skills certificates, diplomas and short courses.  Whatever you want to study, we’re sure to have the right course for you.

Life-Enhancing Learning

Our students can enrol at any time of the year and the College is open all year round.  Learners work at their own pace (within their given course limit) and are guided every step of the way through their studies by their very own personal tutor.  Our Student Services team is also on hand Monday-Friday to help with any query – no matter how big or how small.

Whether you intend to improve or transform your career, pursue a new interest or even change the world – you can enjoy life-enhancing learning all year round.

Online Dog Grooming Courses

Dog lover, Louise, always wanted to do a Dog Grooming course but, as a busy owner of eight dogs, she had her hands full!  She needed a flexible and affordable way to study for her dog grooming diploma and realise her dream.  Read Louise’s story.

dog_grooming_online_course
Louise in action at her business “Groom by Louise”

Career Preparation Courses

Mature Nursing & Midwifery Course

And learn how Aisling Doyle set herself the challenge of studying for the Mature Nursing & Midwifery test with Kilroy’s and was offered her first choice in the CAO to study as a mature student in Trinity College Dublin in Nursing in September 2016.

Returning to Academia

graduate_student
Returning To Academia?

Leaving Certificate Courses

Sometimes, people study with Kilroy’s College to fill a knowledge gap, perhaps having missed the traditional academic path earlier in life.

Our students are living & breathing proof that our Leaving Certificate studies can fit around your busy life.

Find out how Helen Rogers returned to academia as a mature student after taking our Leaving Certificate Higher Level Irish course and is now studying at Hibernia College for a Masters in Primary Education.

On the subject of returning to academia: have you viewed our leaving certificate courses?

What would you love to learn?

There is simply no better time to start than right now – with course fees discounted by up to 50%.

Find out more!

Enquiry Form

 

Online Education And Self-Empowerment

mature-student-online-courses
“You are never too old to set another goal or to dream a new dream” (C.S. Lewis)

Kilroy’s College is proud to be able to offer an open and online education to anyone who has the desire to learn regardless of age or ability.  We actively encourage people to go back to education and master a new skill. As a result we have had many mature learners studying with us in the College over the past 70 years.

Bridging the Digital Divide

We have more than 80 different courses to choose from at the College – something for everyone Continue reading “Online Education And Self-Empowerment”

Dog Grooming Success Story

LouiseConnolly

Louise now runs her own business, we asked her a few questions.

Why did you pick dog grooming?

I have loved dogs since I was a kid and always had an interest in learning about dog grooming. The course was a very economical way of learning about grooming and the business in my own time. It is also a much cheaper way of learning about all aspects of dog grooming than the more expensive one-to-one courses that are available elsewhere.

Continue reading “Dog Grooming Success Story”